Kabelkanal LV11x10mm, Vit, 2m

Kabelkanal LV11x10, Skruv, 2m
Artikelnr 514188
Kabelkanal LV11x10, Tejp, 2m
Artikelnr 514189

Kabelkanal 11x10
Kabelkanal LV18x13

Kabelkanal LV18x13mm, Vit, 2m

Kabelkanal LV18x13, Skruv, 2m
Artikelnr 515351
Kabelkanal LV18x13, Tejp, 2m
Artikelnr 515350

Kabelkanal LV40x15

Kabelkanal LV40x15mm, Vit, 2m

Kabelkanal LV40x15, Skruv, 2m
Artikelnr 515371
Kabelkanal LV40x15, Tejp, 2m
Artikelnr 515370

Kabelkanaler

Kabelkanaler av PVC. Vit RAL 9003

Kabelkanal 15x10

Kabelkanal LH15x10mm, Vit, 2m

Kabelkanal LH15x10, Skruv, 2m
Artikelnr 515101
Kabelkanal LH15x10, Tejp, 2m
Artikelnr 515100
Ändstycke LH15x10
Artikelnr 515102
Mellanstycke LH15x10
Artikelnr 515103
Böj LH15x10
Artikelnr 515104
T-stycke LH15x10
Artikelnr 515105
Innerhörn LH15x10
Artikelnr 515106
Ytterhörn LH15x10
Artikelnr 515107

Kabelkanal HD17x17, Tejp, 2m
Artikelnr 515110
Ändstycke LHD17x17
Artikelnr 515112
Mellanstycke LHD17x17
Artikelnr 515113
Böj LHD17x17
Artikelnr 515114
T-stycke LHD17x17
Artikelnr 515115
Innerhörn LHD17x17
Artikelnr 515116
Ytterhörn LHD17x17
Artikelnr 515117

Kabelkanal LHD17x17

Kabelkanal LHD17x17mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD20x10, Skruv, 2m
Artikelnr 514190
Kabelkanal LHD20x10, Tejp, 2m
Artikelnr 514191
Ändstycke LHD20x10
Artikelnr 514192
Mellanstycke LHD20x10
Artikelnr 514193
Böj LHD20x10
Artikelnr 514194
T-stycke LHD20x10
Artikelnr 514195
Innerhörn LHD20x10
Artikelnr 514196
Ytterhörn LHD20x10
Artikelnr 514197

Kabelkanal LHD20x10mm, Vit, 2m

Kabelkanal 20x10
Kabelkanal 20x20

Kabelkanal LHD20x20mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD20x20, Skruv, 2m
Artikelnr 515131
Kabelkanal LHD20x20, Tejp, 2m
Artikelnr 515130
Ändstycke LHD20x20
Artikelnr 515132
Mellanstycke LHD20x20
Artikelnr 515133
Böj LHD20x20
Artikelnr 515134
T-stycke LHD20x20
Artikelnr 515135
Innerhörn LHD20x20
Artikelnr 515136
Ytterhörn LHD20x20
Artikelnr 515137
Anslutning LHD20x20
Artikelnr 515138

Kabelkanal 25x15

Kabelkanal LHD25x15mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD25x15, Skruv, 2m
Artikelnr 515141
Kabelkanal LHD25x15, Tejp, 2m
Artikelnr 515140
Ändstycke LHD25x15
Artikelnr 515142
Mellanstycke LHD25x15
Artikelnr 515143
Böj LHD25x15
Artikelnr 515144
T-stycke LHD25x15
Artikelnr 515145
Innerhörn LHD25x15
Artikelnr 515146
Ytterhörn LHD25x15
Artikelnr 515147

Kabelkanal 25x20

Kabelkanal LHD25x20mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD25x20, Skruv, 2m
Artikelnr 515151
Kabelkanal LHD25x20, Tejp, 2m
Artikelnr 515150
Ändstycke LHD25x20
Artikelnr 515152
Mellanstycke LHD25x20
Artikelnr 515153
Böj LHD25x20
Artikelnr 515154
T-stycke LHD25x20
Artikelnr 515155
Innerhörn LHD25x20
Artikelnr 515156
Ytterhörn LHD25x20
Artikelnr 515157

Kabelkanal 30x25

Kabelkanal LHD30x25mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD30x25, Skruv, 2m
Artikelnr 515161
Kabelkanal LHD30x25, Tejp, 2m
Artikelnr 515160
Ändstycke LHD30x25
Artikelnr 515162
Mellanstycke LHD30x25
Artikelnr 515163
Böj LHD30x25
Artikelnr 515164
T-stycke LHD30x25
Artikelnr 515165
Innerhörn LHD30x25
Artikelnr 515166
Ytterhörn LHD30x25
Artikelnr 515167

Kabelkanal 32x15

Kabelkanal LHD32x15mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD32x15, Skruv, 2m
Artikelnr 514198
Kabelkanal LHD32x15, Tejp, 2m
Artikelnr 515170
Ändstycke LHD32x15
Artikelnr 514199
Mellanstycke LHD32x15
Artikelnr 514200
Böj LHD32x15
Artikelnr 514201
T-stycke LHD32x15
Artikelnr 514202
Innerhörn LHD32x15
Artikelnr 514203
Ytterhörn LHD32x15
Artikelnr 514204

Kabelkanal LHD40x20mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD40x20, Skruv, 2m
Artikelnr 514205
Kabelkanal LHD40x20, Tejp, 2m
Artikelnr 515170
Ändstycke LHD40x20
Artikelnr 514206
Mellanstycke LHD40x20
Artikelnr 514207
Böj LHD40x20
Artikelnr 514208
T-stycke LHD40x20
Artikelnr 514209
Innerhörn LHD40x20
Artikelnr 514210
Ytterhörn LHD40x20
Artikelnr 514211
Anslutning LHD40x20
Artikelnr 514212

Kabelkanal 40x20
Kabelkanal 40x40

Kabelkanal LHD40x40mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD40x40, Skruv, 2m
Artikelnr 515191
Ändstycke LHD40x40
Artikelnr 515192
Mellanstycke LHD40x40
Artikelnr 515193
Böj LHD40x40
Artikelnr 515194
T-stycke LHD40x40
Artikelnr 515195
Innerhörn LHD40x40
Artikelnr 515196
Ytterhörn LHD40x40
Artikelnr 515197

Kabelkanal 50x20
Kabelkanal 60x40

Kabelkanal LHD50x20mm, Vit, 2m

Kabelkanal LHD50x20, Skruv, 2m
Artikelnr 515201
Ändstycke LHD50x20
Artikelnr 515202
Mellanstycke LHD50x20
Artikelnr 515203
Böj LHD50x20
Artikelnr 515204
T-stycke LHD50x20
Artikelnr 515205
Innerhörn LHD50x20
Artikelnr 515206
Ytterhörn LHD50x20
Artikelnr 515207

Kabelkanal LH60x40mm, Vit, 2m

Kabelkanal LH60x40, Skruv, 2m
Artikelnr 514213
Ändstycke LH60x40
Artikelnr 514214
Mellanstycke LH60x40
Artikelnr 514215
Böj LH60x40
Artikelnr 514216
Böj Rund LH60x40
Artikelnr 514217
T-stycke LH60x40
Artikelnr 514218
T-stycke Rund LH60x40
Artikelnr 514219
Innerhörn LH60x40
Artikelnr 514220
Ytterhörn LH60x40
Artikelnr 514221
Mellanstycke Bak LH60x40
Artikelnr 514222

Kabelkanal LE40x20
Kabelkanal LE60x20

Kabelkanal LE40x20, Skruv, 2m
Artikelnr 515251
Kabelkanal LE40x20, Tejp, 2m
Artikelnr 515250
Ändstycke LE40x20
Artikelnr 515252
Mellanstycke LE40x20
Artikelnr 515253
Böj LE40x20
Artikelnr 515254
T-stycke LE40x20
Artikelnr 515255
Innerhörn LE40x20
Artikelnr 515256
Ytterhörn LE40x20
Artikelnr 515257
Anslutning LE40x20
Artikelnr 515258

Kabelkanal LE40x20mm, Vit, 2m

Kabelkanal LE60x20mm, 2 fack, Vit, 2m

Kabelkanal LE60x20, Skruv, 2m
Artikelnr 515261
Ändstycke LE60x20
Artikelnr 515262
Mellanstycke LE60x20
Artikelnr 515263
Böj LE60x20
Artikelnr 515264
T-stycke LE60x20
Artikelnr 515265
Innerhörn LE60x20
Artikelnr 515266
Ytterhörn LE60x20
Artikelnr 515267

Kabelkanal LO35x11

Kabelkanal LO35x11mm, Golv, 2 fack, Vit, 2m

Kabelkanal LO35x11, Tejp, 2m
Artikelnr 515300
Böj LO35x11
Artikelnr 515304
T-stycke LO35x11
Artikelnr 515305
Anslutning LO35x11
Artikelnr 515308

Kabelkanal LO50x14

Kabelkanal LO50x14mm, Golv, 3 fack, Vit, 2m

Kabelkanal LO50x14, Tejp, 2m
Artikelnr 515310
Böj LO50x14
Artikelnr 515314
T-stycke LO50x14
Artikelnr 515315
Anslutning LO50x14
Artikelnr 515318

Kabelkanal LO75x18mm, Golv, 3 fack, Vit, 2m

Kabelkanal LO75x18, Skruv, 2m
Artikelnr 515321

Kabelkanal LO75x18

Kabelkanal LP80x25mm, Golvhörn, 3 fack, Vit, 2m

Kabelkanal LP80x25, Skruv, 2m
Artikelnr 515381

Kabelkanal LP80x25
Kabelkanal EKD80x40

Kabelkanal EKD80x40, Skruv, 2m
Artikelnr 515401
Ändstycke EKD80x40
Artikelnr 515402
Mellanstycke EKD80x40
Artikelnr 515403
Böj EKD80x40
Artikelnr 515404
Innerhörn EKD80x40
Artikelnr 515406
Ytterhörn EKD80x40
Artikelnr 515407
Anslutning EKD80x40
Artikelnr 515408
Spacer EKD80x40
Artikelnr 515409

Kabelkanal EKD80x40mm, Vit, 2m

Kabelkanal EKD100x40
Kabelkanal EKD120x40

Kabelkanal EKD100x40mm, Vit, 2m

Kabelkanal EKD100x40, Skruv, 2m
Artikelnr 515411

Kabelkanal EKD120x40mm, Vit, 2m

Kabelkanal EKD120x40, Skruv, 2m
Artikelnr 515421

Kabelkanal PK110x70D

Kabelkanal PK110x70mm, Vit, 2m

Kabelkanal PK110x70, Skruv, 2m
Artikelnr 515501
Ändstycke PK110x70
Artikelnr 515502
Mellanstycke PK110x70
Artikelnr 515503
Böj PK110x70
Artikelnr 515504
T-stycke PK110x70
Artikelnr 515505
Innerhörn PK110x70
Artikelnr 515506
Ytterhörn PK110x70
Artikelnr 515507
Anslutning PK110x70
Artikelnr 515508

Produktblad pdf

2018 Barcom AB

Barcom